02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Cơ cấu tổ chức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC QUANG

Địa chỉ: Số 449, đường Trường Chinh, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Số điện thoại

 1

 Hoàng Thị thu Hiền

 Trưởng phòng

 

Hoangthihien.bacquang@hagiang.edu.vn

 0946094179

2

Vũ Hùng Dũng

Phó

Trưởng

vuhungdung.bacquan

0912026847

 

 

phòng

 

g@hagiang.edu.vn

 

3

Đinh Việt Liêm

Phó

Trưởng

dinhvietliem.bacquan

0915215082

 

 

phòng

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

5

Ngô Bá Huấn

Kế toán

ngobahuan.bacquang

0945332323

 

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

4

Phạm Văn Hải

CM THCS

phamvanhai.bacquang

01686461083

 

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

7

Ma Văn Thuận

CM THCS

mavanthuan.bacquang

0989413222

 

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

8

Hoàng Thị Duyên

CM THCS

hoangthiduyen.bacqu

0945309859

 

 

 

 

ang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Văn Chang

Cơ sở vật chất

nguyenvanchang.bacq

0916584838

 

 

 

uang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

10

Khổng Minh Đức

CM Tiểu học

khongminhduc.bacqu

0987393165

 

 

 

ang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tuyến

CM Tiểu học

nguyenvantuyen.bacq

0946130274

 

 

 

uang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Diện

CM Mầm non

nguyenthidien.bacqua

0985708085

 

 

 

ng@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Mai Hồng Hoạt

PCGD-XMC

maihoat.bacquang@h

09471640033

 

 

 

agiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

16

Trần Đức Cảnh

Tổng hợp

tranduccanh.bacquang

01627686888

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

17

Nguyễn Thị Thanh

TCCB

tranthithanh.bacquang

0987397974

 

 

 

@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

18

Nguyễn Thị Thịnh

Văn thư

hoangthithinh.bacqua

0914548287

 

 

 

ng@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

19

Lê Minh Cương

Tổng hợp

leminhcuong.bacquan

0986037892

 

 

 

g@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

20

Hoàng Song Toàn

TĐKT

hoangsongtoan.bacqu

0916097096

 

 

 

ang@hagiang.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

III. Vị trí và chức năng: